Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen neuroyhdistys ry.
Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.
Yhdistyksen toimialueena ovat Keski-Suomen kunnat: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä,  Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa,  Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari  ja Äänekoski.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Neuroliittoon.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä MS-tautia ja harvinaista neurologista mm. selkäydin- ja pikkuaivosairauksia (harnes) sairastaville ja heidän läheisilleen sekä muille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille vertaistuen ja sairauksia koskevan tiedon välittämiseksi, liikunnan edistämiseksi sekä paikallisvaikuttamisen toteuttamiseksi.

3 § Tarkoituksen toteuttamistavat

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 1. vaikuttaa sairastavien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumiseen seuraamalla muun muassa sairaanhoidon, kuntoutuksen, työllistymisen sekä sosiaaliturvan asioita omalla toimialueellaan ja vaikuttamalla alan päätöksiin
 2. yhdistys pyrkii vaikuttamaan verkostoitumalla ja tekemällä esityksiä, aloitteita ja antamalla lausuntoja
 3. tiedottaa sairauksista ja järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia
 4. edistää jäsentensä liikuntamahdollisuuksia ja järjestää muuta aktivoivaa ja virkistävää toimintaa kuten retkiä, juhlia ja tapahtumia
 5. pitää yhteyttä alansa yhdistyksiin ja muihin toimijoihin
 6. ohjaa, tukee ja seuraa kerhojen ja muiden vastaavien omaan toimintaansa kuuluvien ryhmien toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi suorittaa rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä, sekä toteuttaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Yhdistyksen potilasjäseniksi voidaan hyväksyä MS-tautia tai harvinaista neurologista (harnes) sairastavat.

Omaisjäseniksi voidaan hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut läheiset.

Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka
haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.
Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen
toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

5 § Jäsenmaksu, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jokainen varsinainen jäsen ja henkilökannatusjäsen suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous määrää. Varsinaisen jäsenen ja henkilökannatusjäsenen jäsenmaksu on sama. Yhteisökannatusjäsenen jäsenmaksu määräytyy syyskokouksen päätöksellä.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka erosta on ilmoitettava merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä, tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden vuoden ajalta. Ero tulee voimaan erottamista seuraavan kalenterivuoden alusta.

6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset.

Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitus voi tarvittaessa yksittäisessä
asiassa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä.
Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jäsenet voi tarvittaessa
perustaa rekisteröimättömiä kerhoja. Kerho ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle
toiminnastaan ja sen alueesta.

7 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevät kokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous
marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vrk:n kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on esitetty hallitukselle.

Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Kannatusjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.
Muissa asioissa päätökseksi tulee se esitys, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan
  /tilintarkastajan lausunto
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
  tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat
 8. Joka kolmas vuosi valitaan edustajat Neuroliitto ry:n liittokokoukseen
 9. Joka kolmas vuosi valitaan ehdokkaat Neuroliitto ry:n liittovaltuustoon

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. Määrätään jäsenmaksun suuruus
 7. Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisesta palkkiosta ja määrätään
  toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta
 8. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle
 9. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.
8 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenkirjeellä tai sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivuilla Internetissä tai liiton julkaisemassa jäsenlehdessä.

9 § Aloitteet

Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä
kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään 4 enintään 8 varsinaista ja vähintään 4 enintään 8 varajäsentä. Varajäsenet toimivat jäseninä valintajärjestyksessä.

Hallituksen jäsenistä vähintään 2 tulee olla potilasjäseniä.

Jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ratkaisten.
Yhtäjaksoisesti hallituksen varsinaisena jäsenenä tai puheenjohtajana voi olla enintään neljä vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita joko hallituksen jäsenistä tai hallituksen ulkopuolelta.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Kokouskutsu lähetetään hallituksen päättämällä tavalla, kuten esimerkiksi henkilökohtaisella kirjeellä, tekstiviestinä tai sähköpostiviestinä.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan.
Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, jos kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti
 2. edustaa yhdistystä
 3. valita yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja
 4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille tulevat asiat
 5. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset
 6. pitää jäsenluetteloa
 7. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta
 8. hallitus voi tarvittaessa palkata työntekijöitä
 9. esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus, tilinpäätös,
  toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. tukea ja seurata kerhotoimintaa
 11. valvoa ja ohjata toimintasuunnitelmien toteuttamista
 12. toimittaa vuosikokousasiakirjat Neuroliittoon ja
 13. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.
13 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat tulee toimittaa toiminnan tarkastajalle /tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Tämän lisäksi hallitus voi erikseen kirjallisesti määrätä nimeämänsä henkilön tai henkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

15 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Kysymys sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa luovutettava purkautumispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi MS-taudin ja harvinaisten neurologisten sairauksien tutkimukseen.

16 § Yhdistyksen talous- ja matkustussääntö sekä toimintaohjeet

Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita kuten talous-, matkustus- ja
toimintaohjeet, jotka ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä
yhdistyksen kokouksessa.

17 § Sääntöjen soveltaminen

Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.
Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.